วิธีตรวจสอบ Mac address ของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.       คลิกขวาที่สัญลักษณ์ ที่มุมขวาล่าง เลือก Open Network & Internet settings

2.     คลิก Ethernet แล้วเลือก Change adapter options

รูปที่ 1

3.       คลิกขวาที่ Ethernet แล้วเลือก Status

รูปที่ 2

4.       คลิก Details…

รูปที่ 3

5.       Mac address คือ บรรทัด Physical Address ดังรูป 4 Mac address คือ 00:2b:10:a5:b5:6c

รูปที่ 4