ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง 218 จำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
ห้อง 219 จำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
ห้อง 220 จำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
ห้อง 222 จำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
ห้อง 224 จำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง

สถานะการ Covid19 เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจะมีจำนวน ดังนี้
ห้อง 218 จำนวนคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง
ห้อง 219 จำนวนคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง
ห้อง 220 จำนวนคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง
ห้อง 222 จำนวนคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง
ห้อง 224 จำนวนคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง