ห้องศูนย์เรียนรู้

ประกอบด้วย

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง
  2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง
  3. เครื่องแสกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง

สถานะการ Covid19 เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจะมีจำนวน ดังนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเรียน Online จำนวน 24 เครื่อง
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับพิมพ์งาน 10 เครื่อง
  3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง
  4. เครื่องแสกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง