ประกาศ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ.  2565   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

ประกาศ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ.  2565   ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING

Author: siriporn