ตารางการใช้ห้อง

ตารางการใช้ห้อง

ห้องศูนย์เรียนรู้

ประกอบด้วย

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง
  2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง
  3. เครื่องแสกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง

ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละห้องจะมีจำนวน ดังนี้

  1. ห้อง 218 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
  2. ห้อง 219 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
  3. ห้อง 220 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
  4. ห้อง 222 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
  5. ห้อง 224 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง