เจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ
(Asst. Prof. Manop Wongsaisuwan, D.Eng.)

ตำแหน่ง รองคณบดี
อีเมล์ manop.w@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อที่ภาคไฟฟ้า 0-2218-6509
เบอร์ติดต่อที่ศูนย์คอมฯ 0-2218-6388

ชานน สกาว์วัฒนานนท์
(Chanon Skawattananon)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ chanon.s@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6385

บุญฤทธิ์ ชีวันไพโรจน์
(Boonyalit Cheewanpairoj)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ boonyalit.c@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6386

สราวุธ ภู่มะณี
(Saravut Poomanee)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ saravut.p@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6380

ธณิกานต์ กอบกาญจนสินธุ
(Thanikarn Kobkanjanasinthu)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ thanikarn.k@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-7833

ธนากร เนียมเทศ
(Tanakorn Neamted)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ tanakorn.n@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-7834

ปกรณ์ ยุวพาณิชสัมพันธ์
(Pakorn Yuwapanitsampan)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
อีเมล์ pakorn.y@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-7836

อิศรา ยาวิชัย
(Itsara Yavichai)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์)
อีเมล์ Itsara.y@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6381

ธนพล น้อยตั้ง
(Tanaphol Noitunk)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
อีเมล์ tanaphol.n@eng.chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-7835

สิริพร อิ่มจิตร์
(Siriporn Imchit)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ siriporn.i@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6390

ทองจันทร์ ตามสอน
(Thongchan Tamsorn)

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
อีเมล์ Thongchan.t@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2218-6384