หน้าที่ของภารกิจ

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่สนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่วนกลาง ระบบเครื่องแม่ข่าย และซอฟต์แวร์ แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากร ของคณะฯ

การให้บริการ

1. บริการระบบเครือข่ายใช้สายภายในส่วนกลางคณะวิศวฯ
2. บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่ายของคณะเพื่อทำเว็บไซค์
3. บริการรับฝากเครื่องแม่ข่ายของโครงงานวิจัย หรือสำหรับการเรียนการสอนที่ห้องเซิร์ฟเวอร์คณะวิศวฯ
4. บริการห้องเรียน ห้องสอบ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานด้านโปรแกรมทางวิศวฯ
5. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักบริการกลางและห้องเรียนส่วนกลาง
6. บริการซอฟต์แวร์ลิขลิทธิ (MATLAB, ANSYS, MS Education)
7. บริการระบบพิมพ์เอกสารสำหรับนิสิต ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
8. ให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะด้านสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายไร้สาย,ความปลอดภัยทางสารสนเทศ,โปรแกรมลิขสิทธิ์)