บริการ Microsoft OneDrive สำหรับคณะ

ศูนย์คอม คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริการ Microsoft OneDrive ความจุขนาด 5TB สำหรับนิสิต และ บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สามารถค้นหาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งาน (@eng.chula.ac.th) ได้ที่อีเมลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยค้นหาคำว่า itecc

เข้าใช้งานได้ที่ www.office.com เลือกหัวข้อ OneDrive

หมายเหตุ ถ้าไม่พบอีเมล ให้นิสิตหรือบุคคลากรส่งคำร้องขอใช้มา
ที่อีเมล itecc@eng.chula.ac.th โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย

Author: eccwebadmin