วิธีตรวจสอบ Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับ WINDOW

1.    คลิกขวาที่สัญลักษณ์ที่มุมขวาล่าง

เลือก Open Network & Internet settings ที่มุมขวาล่าง เลือก Open Network & Internet settings

2.     คลิก Ethernet แล้วเลือก Change adapter options

3.     คลิกขวาที่ Ethernet แล้วเลือก Status

4.     คลิก Details…

5.     Mac address จะแสดงบรรทัด Physical Address

Author: eccwebadmin