โควต้าพิมพ์

*ขณะนี้กำลังเพิ่มโควต้าพิมพ์ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้*

โควต้าการพิมพ์

บริการการพิมพ์เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์

เวลา 8.00 น. ถึง 20.00น.

เสาร์ เปิดบริการ 8.00 น. ถึง 16.00 น.

 ? รายละเอียดโควต้า ?

ในแต่ละเทอม จะมีโควต้าพิมพ์ให้เทอมละ 75 บาท

และหากไม่ใช้จะทบให้แต่ละเทอมจนกว่าจะจบการศึกษา

หากจบการศึกษาแล้วใช้โควต้าไม่หมดหรือไม่ได้ใช้ โควต้าจะถูกยกเลิกทั้งหมด

 อัตราค่าบริการ 

พิมพ์ขาวดำแผ่นละ 1.50 บาท

พิมพ์สีแผ่นละ 10 บาท

Author: eccwebadmin