ประกาศ วันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ยกเว้น นิสิตที่เรียน/สอบ เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ตามปกติ)

วันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  ปิดบริการ เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ยกเว้น นิสิตที่เรียน/สอบ วิชาดังต่อไปนี้ เข้าเรียน/สอบ ตามปกติ

– วันจันทร์           วิชา 2108326 (GEOSPATIAL INFORMATION ANALYSIS AND VISUALIZATION) เวลา 13.00-16.00 น.     ห้อง 220

วิชา 2110316 (PROGRAMMING LANGUAGES PRINCIPLES) เวลา 13.00-16.00 น.     ห้อง 218, 219, 222, 224           

– วันอังคาร          วิชา 2183332 (CAD/CAM/CAE)     เวลา 10.00-13.00 น.     ห้อง 222  

– วันพุธ               วิชา 2147320 (FEEDBACK CONTROL SYSTEMS)   เวลา 09.00-12.00 น.     ห้อง 222 

                        วิชา 2190261 (FUNDAMENTAL DATA STRUCTURE AND ALGORITHM LABORATORY)  เวลา 13.00-16.00 น.     ห้อง 220

Author: siriporn