ประกาศ วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา 11.30-16.30 น.  เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศ วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์  งดให้บริการเวลา 11.30-16.30 น.  เพื่อใช้สอบวิชา 2110101 COMPUTER PROGRAMMING ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Author: siriporn